ประชุมวิพากษ์โครงร่างการวิจัยการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

โพสต์14 มิ.ย. 2560 04:55โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 04:55 ]
Comments