การจัดทำแนวทาง และแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายการจัดการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม

โพสต์18 มี.ค. 2560 02:55โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2560 03:35 ]
วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแนวทางและแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายการจัดการศึกษาประชารัฐจังหวัดนครพนม โดย นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานการประชุมฯ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม บรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชนไทย  เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ โดย นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายมงคล ตันสุวรรณ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ดำเนินการโดย นางสาววัลภา เล็กวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและสมัชชาทางการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะผู้เข้าร่วมประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเรื่อง “ยุทธศาสตร์เครือข่ายการศึกษาประชารัฐจังหวัดนครพนม” กลุ่มย่อยที่ 1 รับผิดชอบหัวข้อคุณภาพของคน ประธานกลุ่มคือ นายพิชัย เสนจันทร์ฒิไชย กลุ่มย่อยที่ 2 รับผิดชอบหัวข้อ การศึกษาเพื่ออาชีพ ประธานกลุ่มคือ นายเด่นชัย ไตรยะถา แล้วได้นำเสนอผลการระดมความคิด และสรุปผลการประชุม  ณ ห้องประชุมไอ ฮอล 2 โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการนี้นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ นายนิกุล มณีรัตน์ นางรินทิพย์ วารี นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เครือข่ายการศึกษาประชารัฐ

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments