การประชุมชี้แจงการนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online

โพสต์20 ธ.ค. 2559 00:41โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2559 00:41 ]
วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2559 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  พร้อมด้วย นายพฤติพงษ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไฮ อำเภอเมืองนครพนม เดินทางเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  โดย ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  25 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ดร.ผ่องศรี พรรณราย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานพิธี โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานประกันฯ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ/ศึกษานิเทศก์ด้าน ICT  ผู้ดูแลระบบ นักวิชาการศึกษาจากสำนักงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมการนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online

การประชุมชี้แจงการนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online

ลิงค์สำหรับการแชร์