การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์5 ต.ค. 2559 08:44โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:00 ]
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานประชุมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสพป.นครพนม เขต 1 ซึ่งเป็นการสรุปรายงาน และนำเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบในระดับปฐมวัย,ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระบบประกันคุณภาพ 8 องค์ประกอบ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ในภาพรวม และหาทางแก้ไข โดยมี นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และนายสงวนศักดิ์  แสงผา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา