โครงการพัฒนาบุคลากรภายใน สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์27 ธ.ค. 2559 02:30โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2559 02:36 ]
วันที่ 23–26 ธันวาคม 2559 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม,บุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนจะเข้าร่วมประชุมได้พาคณะทัศนศึกษาที่ลานคริสต์มาส ภูเรือ จังหวัดเลย เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ มีสุขภาพจิตแจ่มใส มีสติปัญญาเพิ่มขึ้น แวะสักการะพระธาตุศรีสองรักปูชนียสถานสำคัญของเมืองด่านซ้าย และนมัสการวัดเนรมิตวิปัสสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อทุกคนได้ผ่อนคลายมีจิตใจเบิกบานแล้ว ก็นำเข้าสู่การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) ประจำปีงบประมาณ 2560 ตลอดจนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์ 11 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ 6 จุดเน้นเร่งด่วนตลอดจนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 นำทีมโดย นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ นายสงวนศักดิ์ บัวสาย นายสุริยา สาแก้ว นายบุญถึง พรมสุ้ย นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ นางรินทิพย์ วารี นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวรุจิรา พงสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ด้วย ผลของการประชุมตามโครงการนี้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้  ณ ห้องประชุมรังเย็นรีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ขอบคุณภาพถ่าย จาก กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

@วัดพระธาตุศรีสองรักษ์ และวัดป่าเนรมิต

@รังเย็นรีสอร์ท

ลานคริสต์มาส @ ภูเรือ

กิจกรรม OD วันที่ 2

พิชิตยอดภูเรือ

โรงไวน์ ชาโต้ เดอ เลย

@ วัดพระธาตุศรีสองรักษ์ & วัดป่าเนรมิต

ลานคริสต์มาส @ ภูเรือ

@ รังเย็นรีสอร์ท จ.เลย

กิจกรรมสัมพันธ์ & OD @ รังเย็นรีสอร์ท จ.เลย

ชมพระอาทิตย์ พิชิตยอดภูเรือ จ.เลย

@ โรงไวน์ ชาร์โต้ เดอ เลย