ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังคำชี้แจงแนวทางในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์27 ส.ค. 2559 20:42โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:21 ]
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองบึก 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อรับฟังคำชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของสถานศึกษา ทักษะที่จำเป็นในการใช้เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการสรุปรายงานผลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังคำชี้แจงแนวทางในการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง