ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์27 ส.ค. 2559 22:10โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:20 ]
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ , ครูต้นแบบในทุกสาระการเรียนรู้ ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ เน้นเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการนิเทศโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจครู / (Coaching and Mentoring)
โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ

ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1