ประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์27 ส.ค. 2559 12:17โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:24 ]
วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ้นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน  เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมี ดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร  หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.)  บรรยายพิเศษงานนโยบายโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูู้ในภาคเช้า  ส่วนภาคบ่ายบริษัทแอปเปิลนำคณะศึกษานิเทศก์ฝึกปฏิบัติในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้แอปพลิเคชันในสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น  ในการนี้มีศึกษานิเทศก์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ประชุมศึกษานิเทศก์ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน