ประชุมคณะกรรมการและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ระดับสถานศึกษา

โพสต์27 ส.ค. 2559 11:59โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:26 ]
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์เพชร  ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะทำงานประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการออกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ระดับสถานศึกษา ประเมินโรงเรียนสุจริต 10%  จำนวน 27 โรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการประเมิน ITA