ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โพสต์27 ส.ค. 2559 09:30โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 09:05 ]
วันที่ 5-6 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ เป็นประธานในการประชุมสร้างความตระหนักโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ให้เป็นไปในแนวทางที่สพฐ.กำหนด และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 5 นโยบายทั่วไป   ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญเจ้าพนักงานจากสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินครพนม  ประกอบด้วย  นายปริญญา  ฤทธิ์ตา  และนายพันตรี  ครุฑถนอม วิทยากรจากสำนักงาน  ป.ป.ช. จังหวัดนครพนม  มาให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายคือ  เจ้าหน้าที่ใและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน โรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตคู่พัฒนา และเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตเครือข่าย)

ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา