ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559 จุดอำเภอวังยาง

โพสต์12 ต.ค. 2559 09:04โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 07:55 ]
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายไฉน มีบุญ ผู้อำนวยการ รร.บ้านหนองผักแว่น ฯ ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายวังยางพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจีรพร ตะติยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและทำหน้าที่พิธีการดำเนินรายการตามโครงการดังกล่าว และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นตัวแทนอำเภอได้รับการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศนำเสนอผลงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง และโรงเรียนบ้านหนองนางด่อน ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ลุล่วงด่วยดี