ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559 จุดอำเภอปลาปาก

โพสต์15 ต.ค. 2559 05:43โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 07:53 ]
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อ.ปลาปาก นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้
นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายพิชิต โกพล ผู้อำนวยการ รร.บ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก  เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมผู้บริหาร คณะครูในอำเภอปลาปาก เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯตามโครงการดังกล่าว และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นตัวแทนอำเภอได้รับการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศนำเสนอผลงาน ได้แก่ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา โรงเรียนบ้านดอนดู่  และโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม อ.ปลาปาก ขอบคุณนายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว ผอ.รร.ปลาปากราษฎร์บำรุง คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และทำให้การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ & คัด Best ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อ.ปลาปาก