ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559 จุดอำเภอเรณูนคร

โพสต์13 ต.ค. 2559 07:57โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 07:55 ]
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายภูวินทร์ โพธิสาขา ผู้อำนวยการ รร.เรณูวิทยาคาร  เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจีรพร ตะติยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมผู้บริหาร คณะครูในอำเภอเรณูนคร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯตามโครงการดังกล่าว และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นตัวแทนอำเภอได้รับการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศนำเสนอผลงาน ได้แก่ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา  และโรงเรียนบ้านท่าลาด ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559 จุดอำเภอเรณูนคร