ประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะออนไลน์

โพสต์22 ม.ค. 2560 07:52โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2560 07:53 ]
วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะออนไลน์ ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อำเภอนาแก อำเภอวังยาง และอำเภอธาตุพนม ส่วนภาคบ่าย เวลา 13.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษา เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะออนไลน์ ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองนครพนม อำเภอเรณูนคร และอำเภอปลาปาก โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสนับสนุน กำกับดูแลใช้ในการวางแผนและพัฒนายกระดับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ในภาคเช้ากล่าวรายงานโดย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษานำโดย นายอำนวย สุทธิคุณ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทีมงานวิทยากรประชุมชี้แจงให้ความรู้พร้อมนำส่งขอ้มูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบในลักษณะออนไลน์
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะออนไลน์


ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments