ประชุมวิพากษ์โครงร่างการวิจัยการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

โพสต์14 มิ.ย. 2560 04:46โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 04:46 ]
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องทำงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายคณุตม์ แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ว่าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมกันวิพากษ์โครงร่างการวิจัยการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร โดยนายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำเสนอโครงร่างการวิจัยฯที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสี่เดือน  ซึ่งมีประเด็นในการวิพากษ์  ได้แก่ กรอบแนวคิด ภูมิหลัง คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎี วิธีดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ พร้อมทั้งกำหนดศึกษานิเทศก์รับผิดชอบในแต่ละส่วนเพื่อให้ทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานครั้งนี้ ซึ่งมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

ประชุมวิพากษ์โครงร่างการวิจัย

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments