ประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10

โพสต์15 ม.ค. 2560 00:15โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2560 00:15 ]
วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากศูนย์ประสานงานกลุ่มจังหวัดที่ 10 (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มจังหวัดที่ 10 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการออกประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มจังหวัดที่ 10 ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
    1. นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมินชุดที่ 10 ทำการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด และ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    2. นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมินชุดที่ 11 ทำการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอาเวมารีอา อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
       3. นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมินชุดที่ 15 ทำการประเมินสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
        4. นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมินชุดที่ 17 ทำการประเมินสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
        ขอขอบคุณสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้การประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมินคัดเลือกนักเรียน & สถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน