ควบคุม กำกับห้องสอบในการสอบพนักงานราชการ

โพสต์13 ธ.ค. 2559 06:11โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2559 18:15 ]
วันที่ 11 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ซึ่งในวันนี้ เวลา 07.30 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่กำกับห้องสอบได้ถูกต้องไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และคณะกรรมการอำนวยการ ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบเพื่อตรวจความเรียบร้อย ก่อนถึงเวลาลงมือทำข้อสอบ ในการนี้ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม กำกับห้องสอบในการสอบพนักงานราชการในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณนายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร ข้าราชการครู และลูกจ้างที่อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดสอบครั้ง ณ ศูนย์สอบโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ควบคุม กำกับห้องสอบในการสอบพนักงานราชการ

สอบพนักงานราชการ

ลิงค์สำหรับการแชร์