อบรมเชิงปฏิบัติการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2

โพสต์27 ส.ค. 2559 11:24โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:33 ]
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่  2  ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนม และอำเภอวังยาง    ผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนเชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ,ผู้เรียนมีลักษณะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน  และเป็นรูปธรรม แบบบูรณาการตามนโยบาย โดยมีโรงเรียนนำร่อง 27  โรงเรียน และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 158 โรงเรียน  โดยในการอบรมครั้งนี้โรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการได้นำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้แก่  โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) อำเภอเมืองนครพนม โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์  อำเภอวังยาง และโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก

อบรมเชิงปฏิบัติการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2

ลิงค์สำหรับแชร์