อบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

โพสต์1 พ.ค. 2560 08:30โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 08:43 ]
วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และโรงเรียนแกนนำ จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนโรงเรียนละ 3 คน เดินทางเข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึง 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดย ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งในการอบรมปฏิบัติการฯในครั้งนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน เข้ารับการอบรมปฏิบัติการฯโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอบคุณภาพ  : ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1

อบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วันสุดท้าย

อบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : 29 เม.ย. 2560

อบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : 30 เม.ย. 2560

อบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : 28 เม.ย. 2560

อบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : 27 เม.ย. 2560

โรงเรียนแกนนำ Active Learning

ศึกษานิเทศก์แกนนำ PLC

Comments