ทักษะการนิเทศ

การพัฒนาศักยภาพครู ด้วยกระบวนการนิเทศ 

     ข้าพเจ้าขอเรียบเรียงข้อมูล ในการนำเสนอเพื่อทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงกระบวนการ/ขั้นตอนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยกระบวนการนิเทศ ดังนี้
1. ทฤษฎีการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ 
2. ทฤษฎีการสื่อความหมาย ทฤษฎีการ เปลี่ยนแปลง ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่/ ทฤษฎีการเรียนรู้/ภาวะผู้นำ 
3. หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้ที่ผู้นิเทศควรมี 
4. รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรู้ และการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้/หน่วยการ เรียนรู้ 
5. การวิจัยและการวิจัยในชั้นเรียน 
องค์ความรู้ที่ผู้นิเทศควรมี 
            1.เทคนิคด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
            2. เทคนิคด้านการจัดการ 
            3. เทคนิคในการสังเกตการสอนให้ข้อมูล ย้อนกลับ 
การนิเทศเพื่อผลสำเร็จของโรงเรียน (Supervision for Successful School) 


การนิเทศการสอน (Instructional Supervision) 
         การนิเทศการสอน (Instructional Supervision) หมายถึง การดำเนินการที่เป็นระบบ โดยความร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศ กับผู้รับการนิเทศ หรือระหว่างเพื่อนครูด้วยกันในโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของครู ที่ส่งผลถึง การปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
รูปแบบ/กระบวนการนิเทศการสอน 
       โบยานและโคพแลนด์ (Boyan and Copeland,1978) 
              ขั้นที่ 1 การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre-Observation Conference)
                      1.1 พฤติกรรมการสอนที่เป็นปัญหา 
                      1.2 เลือกแนวทาง วิธีการปรับปรุง/พัฒนาพฤติกรรมการสอน 
                      1.3 เลือกเครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการ สังเกตการสอน 
              ขั้นที่ 2 การสังเกตการสอน (Observation) 
                      พฤติกรรมการสอนที่ระบุในขั้นที่ 1 
              ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์การสอน (Analysis) 
                      3.1 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสังเกตการสอน 
                      3.2 ระบุพฤติกรรมการสอนที่ต้องการคงเอาไว้ หรือพฤติกรรมการสอน ที่ควรมีการปรับปรุง 
              ขั้นที่ 4 การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post-Observation Conference) 
                      4.1 ให้ข้อมูลป้อนกลับจากผลของการวิเคราะห์ 
                      4.2 พิจารณาเลือกยุทธวิธีการปรับปรุง/และพัฒนาครั้งต่อไป 
      โกลด์แฮมเมอร์ (Goldhammer,1980) 
              ขั้นที่ 1 การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน (Pre-Observation Conference) 
              ขั้นที่ 2 การสังเกตการสอน (Observation) 
              ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดวิธีการประชุมนิเทศ (Analysis and Strategy) 
              ขั้นที่ 4 การประชุมนิเทศ (Supervision Conference) 
              ขั้นที่ 5 การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ (Post-Conference Analysis) 
     กลิ๊กแมน และคณะ( Glickman and other, 1995
              ขั้นที่ 1 ประชุมก่อนการสังเกตการสอน 
              ขั้นที่ 2 สังเกตการสอนในชั้นเรียน 
              ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ผลการสังเกตและกำหนดยุทธวิธีการประชุม 
              ขั้นที่ 4 ประชุมเพื่อการนิเทศ 
              ขั้นที่ 5 ประชุมเสนอผลการวิเคราะห์การสังเกตการสอน 
     สงัด อุทรานันท์ (2530) PIDRE 
             ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning) 
             ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน (Informing) 
             ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน (Doing) 
             ขั้นที่ 4 สร้างเสริมกำลังใจ (Reinforcing) 
             ขั้นที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating) 
หลักการสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน 
1. การให้ความร่วมมือร่วมใจกัน (Collaboration) 
2. ความผูกพันต่อภาระหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ (Commitment) 
3. การประสานสัมพันธ์ (Interpersonal Relation) 
4. การประสานงาน (Cooperation) 
5. เป็นประชาธิปไตย (Democracy) 
6. การยึดหลักความแตกต่างกันของมนุษย์และพัฒนาการ ของมนุษย์ (Individual Difference and Human Development) 
7. มีเป้าหมายเดียวกัน (Common Goals) คือ คุณภาพการศึกษา ของผู้เรียน 
กระบวนการและขั้นตอน การนิเทศ(การสอน)ภายในโรงเรียน
1. สำรวจปัญหาและความต้องการในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2. ประชุมวางแผนและเสนอโครงการ 
3. ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะที่จ าเป็นในการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ 
4. ประชุมวางแผนท าแผนการนิเทศ และสร้างแผน การจัดการเรียนรู้ 
5. วางแผนการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและสังเกตการสอน กระบวนการและขั้นตอน การนิเทศ(การสอน)ภายในโรงเรียน 
6. ประชุมเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับภายหลังการสังเกตการสอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
7. ประชุมเพื่อสรุป และประเมินผลโครงการนิเทศการสอน (เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการการนิเทศ) หรือทบทวนโครงการ ต่อไป 
          1 –3และ 7โรงเรียนดำเนินการหรือร่วมกันเป็นคณะ หรือแต่ละฝ่ายดำเนินการ
          4 –6 เป็นกระบวนการการการนิเทศการสอน 
กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการเชิงระบบ 
1.การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 
2.การวางแผนการนิเทศ 
3.การดำเนินการนิเทศ
 4.การประเมินผลการนิเทศ 
5.การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา 
รูปแบบการนิเทศการสอน 
1.การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Supervision) 
2.การนิเทศแบบมนุษยนิยม (Humanistic Supervision) 
3.การนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์ (Humanistic Relations Supervision) 
4.การนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Supervision) 
5. การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ (Differentiated Supervision) 
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
1.การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) 
     - เป็นกระบวนการนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ในชั้นเรียนโดยตรง 
     -จะต้องมีการดำเนินการเป็นวัฏจักรซ้ำหลายครั้ง ต่อเนื่อง 
     - ผู้นิเทศต้องมีความรู้และประสบการณ์
2.การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative Professional Development)บางครั้งอาจเรียกว่า การนิเทศแบบเพื่อนช่วย เพื่อน (Peer Supervision) 
     -อาจเป็นการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 2-3 ครั้ง
     -จัดโครงการที่ครูเข้ากลุ่มร่วมมือกันปฏิบัติในการจัดการเรียน การสอนอย่างเป็นระบบ  
3.การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง (Self-directed Development) 
     - ครูทำงานอย่างเป็นอิสระตามโครงสร้างและแผนพัฒนางานใน วิชาชีพตนเอง ตามความสนใจของตนเอง โดยนำเสนอต่อผู้บริหาร ทราบถึงเป้าหมาย วิธีการ รวมถึงความส าเร็จของงาน
     - ครูมีการประเมินผลตนเอง ประเมินผลผู้เรียน อาจมีการถ่าย วีดิทัศน์ประกอบ ฯลฯ 
4.การนิเทศโดยผู้บริหาร (Administrative Monitoring) เครื่องมือ/วิธีการสังเกตการ สอนเชิงปริมาณ (Quantitative Observation / Instruments) เครื่องมือ/วิธีการสังเกตการ สอนเชิงคุณภาพ (Qualitative Observation / Instruments) เครื่องมือ/วิธีการสังเกตการสอนประเภทต่างๆ (Instructional Observation and Observation Instruments) เครื่องมือ/วิธีการสังเกตการ สอนแบบผสมผสานวิธีการ สังเกตเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ เครื่องมือสังเกตการสอน (เชิงปริมาณ) 
1. การสังเกตและบันทึกความถี่ของพฤติกรรม (ครู + นักเรียน) เช่น พฤติกรรมที่เป็นค าพูดของครูและนักเรียน พฤติกรรมการเอาใจใส่ดูแลการปฏิบัติงานของครู พฤติกรรมการสนใจและใส่ใจต่องานที่ปฏิบัติของ นักเรียน (On Task Behaviors + Off Task Behaviors) ตัวอย่าง พฤติกรรม การถามของครู เช่น ประเภทค าถาม เช่น พฤติกรรม การตอบค าถาม ของนักเรียน เช่น ประเภท ค าพูด เช่น -ถามทั้งชั้น -ถามเป็น รายบุคคล - ค าถาม ความรู้ ความจ า - ค าถาม ให้คิด -ถามแบบ เจาะลึก -ถามแบบให้ ตอบหลายคน -อาสาตอบ -ถูกเรียกตอบ - ตอบทั้งชั้น - ค าถาม - ค าชม - ค าต าหนิ -การสั่งงาน -การเน้น ประเด็นส าคัญ -การปราม พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม ตัวอย่าง เครื่องมือการสังเกตและบันทึกตาม ตัวบ่งชี้ (Performance Indicator Instrument) องค์ประกอบ / กระบวนการที่สังเกต ปฏิบัติ/ ปรากฏ ไม่ปฏิบัติ/ ไม่ปรากฏ ปฏิบัติ ไม่เหมาะสม บันทึกเพิ่มเติม ปฏิบัติอย่างไร 1. น าเข้าสู่บทเรียน 2. แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3. ด าเนินการสอน 4. น าแบบหรือท าตัวอย่างให้ดู 5. ตรวจสอบความเข้าใจ 6. ให้ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ครูคอยแนะน า 7. ให้ฝึกเพิ่มเติมโดยล าพัง เครื่องมือสังเกตและบันทึกตามตัวบงชี้ (กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน) กระบวนการ/ การด าเนินการสอน ปฏิบัติ/ ปรากฏ ไม่ปฏิบัติ/ ไม่ปรากฏ ปฏิบัติไม่ เหมาะสม บันทึก เพิ่มเติม ปฏิบัติ อย่างไร 1. การสอนและอธิบาย 2. การทบทวนการร่วมมือกัน ความจ าเป็นของการร่วมมือกัน 3. การท างานกลุ่มของนักเรียน 4. การทดสอบ 5. การรวมคะแนนแจ้งผลการทดสอบ ให้รางวัล เครื่องมือสังเกตและบันทึกการจัดการเรียน การสอน แบบมาตรส่วนประมาณค่า(Rating Scale Instrument) พฤติกรรมที่ปฏิบัติ ระดับ การปฏิบัติ บันทึก เพิ่มเติม 3 2 1 1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 2. ทบทวนความรู้เดิม เชื่อมโยงความรู้ใหม่ 3. สอน อธิบายตามล าดับขั้นตอน อธิบายยกตัวอย่าง ประกอบชัดเจน 4. ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 5. ให้ความสนใจ ใส่ใจต่อนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มทั่วถึง 6. ด าเนินการสอนด้วยความกระตือรือร้น มีอารมณ์ขัน ครูผู้สอน................การสังเกตการสอนครั้งที่.... ชั้น.............................วิชา.................................................... การสังเกตกระบวนการสอน ครูมีการปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้หรือไม่หรือมีเหตุการณ์ต่อไปนี้ปรากฏหรือไม่ 1.กระบวนการสอนเป็นไปตามล าดับ 2.ทบทวนความรู้เดิม/ทักษะเดิม 3.ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง 4.สาธิตและท าแบบให้ดู 5.ตรวจสอบความเข้าใจ การสังเกตและบันทึกแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 6.สรุปบทเรียน 7.วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 8.ถามค าถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม 9.ถามค าถามแบบเจาะลึก 10.ถามค าถามที่ให้นักเรียนหลายคนได้ตอบ 11.ติดตามดูแลการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักเรียน บันทึกเพิ่มเติม ............................................................................................... ............................................................................................... ผู้นิเทศ.................................... ......./............./...... การสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ (Qualitative Observations) การสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ : วิธีสังเกต และบันทึกข้อมูล เหตุการณ์ พฤติกรรม ที่เกิดขึ้นหรือมีปรากฏในชั้นเรียนด้วยการ พรรณนาความและบรรยายเหตุการณ์ หรือ พฤติกรรมที่ปฏิบัตเป็นการบันทึกข้อมูล หรือพฤติกรรมที่ละเอียดมากกว่าการนับ จ านวนความถี่ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และบันทึกเชิงคุณภาพจะแสดงให้เห็นเชิง  การสังเกตและบันทึกเหตุการณ์และพฤติกรรม ตามล าดับโดยบันทึกย่อๆ สั้นๆ (Anecdotal Record) การสังเกตและบันทึกเฉพาะค าพูดที่มีความส าคัญ ต่อการเรียนรู้หรือค าพูดที่สนใจจะบันทึก (Selective Verbatim Recording) เช่น ค าถาม ค าชม การสรุปประเด็นส าคัญ ฯลฯ เครื่องมือ / วิธีสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE OBSERVATION ) การสังเกตและบันทึกการสอน แบบ Journal Writing เป็นการบันทึกด้วยตนเองที่สะท้อนความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนของตนเองในประเด็นที่จะน าไป สู่การพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ส่งผลถึง การพัฒนาของผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือเพื่อปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้ผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนดีขึ้น สาระส าคัญที่ควรบันทึกใน Journal Writing คือ: 1. บันทึกผลการสอนของตนเองในชั่วโมงนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร? 2. บันทึกปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะจัดการเรียนการสอนว่า เป็นเพราะเหตุใด – จะแก้ไขในครั้งต่อไป ได้อย่างไร? 3. การเรียนของนักเรียนในชั่วโมงนั้น ๆ เป็นอย่างไร มีนักเรียนคนใดบ้างที่น่าจะมีปัญหาในการเรียน ? จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ฯลฯ ครูผู้สอนตัดสินใจเองว่าจะท าบันทึกแบบดังกล่าววิชาใดบ้าง บ่อยแค่ไหน การเก็บบันทึกพร้อมกับพัฒนาการของตนเอง และของ นักเรียนไว้อย่างสม่ าเสมอจะเป็นหลักฐานในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บันทึกบางครั้งมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ควรจะปรึกษาเพื่อนหรือผู้นิเทศ องค์ประกอบส าคัญในการนิเทศการสอนในโรงเรียน  1. ผู้ท าหน้าที่นิเทศ (ผู้นิเทศ)  2. ผู้รับการนิเทศ (ครูผู้สอน)  3. เครื่องมือในการนิเทศ ส าหรับผู้นิเทศ * 1. แผนการนิเทศ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ * 3. แบบสังเกตการสอน (แต่ละแผน) เพื่อการนิเทศ 4. แบบประเมินผลความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 5. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู * 6. แบบรายงานการนิเทศ (ผลการสังเกตการสอนและผลการ ปฏิบัติงานของผู้นิเทศ) 7. แบบประเมินผลตนเองในการนิเทศของผู้นิเทศ ส าหรับผู้รับการนิเทศ * 1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน / แผนการปรับปรุงและ พัฒนาผู้เรียน 2. แผนการจัดการเรียนรู้ 3. แบบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน (ข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียนทั้งหน่วย) 4. แบบประเมินตนเองในการจัดการเรียนรู้ * 5. แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้ แบบ Journal Writing หรือแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครู ผู้นิเทศ………………………………...………………………………………. ผู้รับการนิเทศ(ครู) …………………………………………………………… ชื่องาน / โครงการ …………………………………………………..………… ครั้งที่ วนั / เวลา เรื่อง / ประเดน็ ที่สงัเกต แบบรายงานผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ครั้งที่……………………. ระหว่างวัน…………………………………………………………………………...… ผู้นิเทศ ………………………………………………………………………………… วนั / เวลา ผู้รับการนิเทศ (ครูฝ่ายวชิาการ) ชื่องาน / โครงการ เรื่อง / ประเดน็ ที่สังเกต จากการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (ครู) พบว่า………………………………………………………………………………….……. ลงชื่อ…………...………….....ผู้นิเทศ โครงการพัฒนาผู้เรียน เรื่อง …………………………... ระดับชั้น …. โรงเรียน …………...สาระ ……….……หน่วยที่ …… เรื่อง …………. ครูผู้จัดการเรียนรู้ …………………...........… ชื่อที่ปรึกษา …………...…………… หลักการและเหตุผล ………………………………………………………………………………………………….... วัตถุประสงค์ ………………………………………………………………………………………………….... กรอบแนวคิดในการพัฒนา ………………………………………………………………………………………………….... ขั้นตอนการด าเนินการ ………………………………………………………………………………………………….... ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ………………………………………………………………………………………………….... แบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน เรื่อง …………………………... ระดับชั้น …… โรงเรียน ………...สาระ ………….หน่วยที่ …… เรื่อง …….. ครูผู้จัดการเรียนรู้ …………………………… ค าชี้แจง แบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนฯ มีเกณฑ์ในการพิจารณาตามที่ก าหนดให้ มีดังนี้ 5ระดับดี คือ โครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 4ระดับดี คือ โครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ถูกต้อง ชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน 3 ระดับปานกลาง คือ โครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ถูกต้อง แต่ไม่ค่อยชัดเจน หรือครบถ้วน 2 ระดับพอใช้ คือ โครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ถูกต้องแต่ไม่ชัดเจนและไม่ ครบถ้วน 1 ระดับต้องปรับปรุง คือ โครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน แผนการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ (ฉบับผู้นิเทศ แบบทั่วไป) ผู้นิเทศ……………………………… ระยะเวลา …………………………. 1. สาระส าคัญ ผู้นิเทศติดตามช่วยเหลือแนะน าให้ครูสามารถปฏิบัติงาน/การจัดการ เรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDLให้ครบตามขั้นตอนและมี ประสิทธิภาพ 2. วัตถุประสงค์การนิเทศ ครูสามารถปฏิบัติงาน /การจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค KWDL ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยที่นักเรียนมีผลการ เรียนที่สูงขึ้น 3. ขอบข่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /การจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค ............มี….. ขั้นตอน และมีตัวบ่งชี้การปฏิบัติแต่ละขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่1 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 1.1 ……………………………….. 1.2 ……………………………….. 1.3 ………………………………. ขั้นตอนที่ 2 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 1.1 ……………………………….. 1.2 ……………………………….. 1.3 ………………………………. ขั้นตอนที่3 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 1.1 ……………………………….. 1.2 ……………………………….. 1.3 ………………………………. ขั้นตอนที่ 4 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 1.1 ……………………………….. 1.2 ……………………………….. 1.3 ………………………………. 4. กิจกรรมการนิเทศ (การประชุม การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การให้ข้อมูล ย้อนกลับ) 4.1 ผู้นิเทศชี้แจงครูเกี่ยวกับขั้นตอนและปฏิทินในการสังเกตการปฏิบัติงาน / การจัดการเรียนการสอนของครูตามงาน / โครงการของครูที่ได้เสนอไว้ 4.2 ผู้นิเทศติดตามและสังเกตการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน ของครูโดยใช้แบบสังเกตการปฏิบัติงานอย่างน้อย2 สัปดาห์ต่อครั้ง 4.3 ผู้นิเทศสรุปผลการนิเทศติดตามในแต่ละครั้งให้ครูและผู้ประสานงาน / ผู้วิจัยรับทราบโดยใช้แบบรายงานผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 5. สื่อ / เครื่องมือการนิเทศ 6.1 งาน / โครงการของครู 6.2 แผนการนิเทศ / ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูและผู้นิเทศ 6.3 แบบสังเกตการสอนหรือการปฏิบัติงานของครู 6.4 แบบรายงานผลการสังเกตการสอนและปฏิบัติงานของผู้นิเทศ 6. การวัดและประเมินผล - สังเกตการสอนหรือการปฏิบัติงานของครู - ใช้แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอน -แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการสอนและการ นิเทศ การประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศ ควรประเมินผลโดยภาพรวม ภายหลังด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแต่ละครั้ง ซึ่งควรจะ ได้มาจากการรวบรวมผลการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศของผู้นิเทศ ตั้งแต่ต้นจนจบ อาจใช้ เครื่องมือที่สร้างขึ้นเองโดยผู้นิเทศ ผู้ปฏิบัติการนิเทศ และผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศ เครื่องมือการประเมินผล ใช้แบบประเมินประมาณค่า (Rating Scale) 3 หรือ 5 ระดับ หรือ ตอบค าถามแบบอธิบายและพรรณนาความ (โดยใช้ควบคู่กับหลักฐานคะแนนผลการพัฒนาผู้เรียน) ประเด็นการประเมิน 1. โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการนิเทศหรือไม่ และระดับใด 2. ครูผู้ได้รับการนิเทศมีการพัฒนาหรือไม่ และระดับใด 3. นักเรียนมีผลการเรียนที่พัฒนาขึ้นหรือไม่ และระดับใด ประเด็นการประเมิน 4. การพัฒนาของครูที่ได้รับการนิเทศที่ส่งผลต่อการ เรียนรู้และผลการเรียนของนักเรียนหรือไม่ และอย่างไร 5. ครูมีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาหรือผลงานของ ตัวเองหรือไม่ และระดับใด 6. น าผลการนิเทศมาปรับปรุง ขยายผลต่อไปหรือไม่ และ อย่างไร ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป ประเด็นที่ควรจะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ พิจารณาต่อไป เช่น -การนิเทศ (วิธีนิเทศหรือเครื่องมือการนิเทศ) - ผู้รับการนิเทศ - ผู้นิเทศ - ผลของการนิเทศ ความส าเร็จของการนิเทศ (Successful Supervision) Successful Supervision Commitmet Continuation Collaboration Communication Consideration Commitment Collaboration Successful Supervision Consideration Continuation Communication  
Ċ
สุริยา สาแก้ว,
3 ธ.ค. 2558 07:09
Comments